top of page

ASIANTUNTIJATEHTÄVÄT

TOPCON ON KOKENUT LVI-VALVOJA.

VALVONTA

Rakennusprojektin LVI-valvonta on tärkeä osa rakennusprojektia hankkeen onnistumisen
kannalta. Valvonnan tulee edistää työsuorituksia ja ehkäistä rakennusvirheitä sekä
olla suunnitelmallista ja kattavaa. Mitä useampi silmäpari suorittaa valvontaa ja muita
tarkastustoimenpiteitä, sitä suuremmalla todennäköisyydellä rakennusvirheet yms.
hankkeen kannalta epäedulliset seikat paljastuvat.


Tärkeitä toimenpiteitä ennen varsinaisen valvontatyön aloitusta, ovat kattavan valvontasuunnitelman laatiminen ja sen hyväksyttäminen tilaajalla ja viranomaisilla sekä
kaikkiin urakka-asiakirjoihin perehtyminen. Valvontasuunnitelmassa esitetään kaikki
valvonnan ja työsuoritusten onnistumisen kannalta tärkeät toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaa täydennetään rakennusprojektin edetessä.

 

LVI-valvojan tehtäviä ovat:
• valvontasuunnitelman laatiminen
• rakennusprojektin eri osapuolien yhdyshenkilönä toimiminen ja tarpeellisen,
työn suorituksen kannalta tärkeän informaation välittäminen
• suunnitelmien tarkastus ja kommentointi
• kaikkien lupien ja liittymäsopimuksien varmistaminen
• työmaapäiväkirjan seuraaminen ja tarvittava merkitseminen
• tarkastusasiakirjan seuraaminen
• urakoitsijapalavereihin, työmaa-, viranomaiskokouksiin ja -tarkastuksiin osallistuminen
• projektin aikataulun ja maksuliikenteen seuraaminen
• tilaajavastuulain mukaisten velvoitteiden varmistaminen
• käytettyjen tuotteiden kelpoisuuden varmistaminen yhteistyössä suunnittelijoiden
kanssa
• tärkeiden työvaiheita ja tarkastuksien dokumentointi ja valvonta
• urakoitsijoiden työsuorituksien ja työmenetelmien sopimusten mukaisuuden
varmistaminen
• projektissa esiintyviin epäkohtiin puuttuminen ja niistä reklamointi
• lisä- ja muutostöiden aiheellisuuden ja hinnan tarkastaminen
• vastaanottoa edeltävien toimenpiteiden toteutumisen valvonta ja varmistaminen
• urakoitsijoiden takuuaikaisten velvoitteiden toteutumisen valvonta.

 

LVI-KUNTOARVIO

• tarkastus tehdään silmämääräisesti ja kokemusperäisesti
• tulokset raportoidaan järjestelmäkohtaisesti niin että järjestelmän peruskuvaus, havainnot ja korjaustoimenpide-ehdotukset tulevat esitetyiksi
• energiankulutusta tarkastellaan kulutuslukemien perusteella ja verrataan lukemia  vastaavanlaisiin rakennuksiin

lisäpalveluna on mahdollista saada tarkat detaljitiedot koneista ja laitteista
Kuntoarvio on ennen kaikkea työkalu kiinteistön arvon säilyttämiseksi PTS-taulukon avulla
 

bottom of page